Verkenning toekomst van Harinxmakanaal (2006-2009)

In 1999 besloten Provinciale Staten van Fryslân om het van Harinxmakanaal op te waarderen naar CEMT-klasse Va. Dit was echter alleen een politiek statement, zonder besluit of middelen en bij de vaststelling van het PVVP in 2005 ontstond een politiek probleem. Aan mij werd gevraagd om als projectleider een verkenning uit te voeren en hiervoor adviseurs te selecteren. Dat werden de bureaus Grontmij en Ecorys , die op basis van EMVI criteria werden geselecteerd en daarna een samenwerking moesten opzetten. Alle knelpunten werden geïnventariseerd en oplossingsrichtingen verkend. Er werden verschillende alternatieven met nieuwe tracés uitgewerkt en een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Ook werden er proefvaarten gehouden en metingen gedaan. Uiteindelijk besloten Provinciale Staten tot een bescheiden opwaardering van het kanaalprofiel tot CEMT-klasse IV, met een ontheffingsmogelijkheid voor de grotere schepen.

Samenwerkende partijen