Verdieping Boontjes (2009)

In 2009 sloten Provincie Fryslân en het Rijk een convenant om de vaargeul Boontjes in de Waddenzee op diepte te brengen. Dit is de toegangsgeul vanuit Amsterdam naar Harlingen en alleen bij hoogwater bevaarbaar. Doel was om het tijvenster (de periode waarin diepgeladen CEMT Va schepen de geul kunnen passeren) te vergroten. Het project werd voorbereid door de Provincie en als adviseurs werden Witteveen+Bos en ACRB aangetrokken. Gert Schouwstra was namens de provincie betrokken bij de begeleiding van de voorbereiding. Er werd een projectplan Waterwet met een milieueffectrapportage opgesteld en een vergunning voor de natuurbeschermingswet aangevraagd. De verdieping is in 2013 uitgevoerd.

Samenwerkende partijen

Video’s