Sluis Kornwerderzand (2016)

Onder aanvoering van Provincie Fryslân, koos de regio voor de variant om de grote sluis in Kornwerderzand te willen vervangen in combinatie met vervanging van de bruggen. Om Europese subsidie te kunnen verkrijgen moest het project planologisch obstakelvrij zijn. Er werd een uitvraag gedaan voor het opstellen van een Bestemmingsplan met een Milieueffectrapportage en deze werd gegund aan Arcadis. Ook werd een werkgelegenheidseffectenonderzoek opgesteld door Ecorys. Aa-Planadvies begeleidde vanuit het projectbureau de processen.

Samenwerkende partijen

Video’s