Kanaal en jachthaven, Deinum (2013)

In 2015 is de nieuwe Haak om Leeuwarden opengesteld. Door het opruimen van het oude tracé van de N31 en de daarin liggende Westergoabrêge, ontstond veel ontwikkelruimte in Deinum. De gemeente Menaldumadeel (tegenwoordig Waadhoeke) wilde daarom in 2013 de oostrand van Deinum opnieuw vormgeven. De plannen voorzagen de bouw van een aantal woningen in de zone langs het van Harinxmakanaal, een bijbehorende jachthaven door het weer opengraven van de Deinumervaart en de herstructurering van de sportvelden. Over de technische inpassing van de jachthaven was twijfel bij de provincie ontstaan vanwege mogelijk optredende zuiging door grote schepen.
AA-Planadvies werd gevraagd om advies en kwam met een schets voor een geheel nieuwe oplossing. Geen doodlopende jachthaven, maar het doortrekken van de Deinumervaart via de nieuwe sportvelden en het oude N31 tracé tot aan het Boksumer Soal. Daarbij wordt het spoor gekruist onder de bestaande spoorbrug. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke verbinding tussen de Kleiroute en de Middelseeroute voor sloepen en kleine motorboten. Het idee is door de gemeente overgenomen en samen met de aanleg van de Haak uitgevoerd en eind 2017 opgeleverd.

Samenwerkende partijen