3 Kavelbesluiten Windparken IJmuiden Ver (2023 en 2024)

Het Rijk wil op zee extra windenergie opwekken. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden er in het windenergiegebied IJmuiden Ver een windpark op zee kan komen. Windenergiegebied IJmuiden Ver telt drie kavels en ligt 62 kilometer uit de kust van IJmuiden. In de kavels Alpha, Beta en Gamma is elk ruimte voor het opwekken van 2 GW energie. Voordat de minister voor Klimaat en Energie over kavel Alpha besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Gert Schouwstra was onafhankelijke deskundige voor het onderdeel nautiek bij het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER).

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3663

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3662

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3808